گیج فشار - مبین گستر تابان

گیج فشار

از جمله مهمترین کمیت های مورد اندازه گیری در واحد های صنعتی، کمیت فشار می باشد، بگونه ای که برای تعین نوع تجهیزات ابزار دقیق معمولا یکی از آیتم هایی که همواره مورد سوال است ، فشار سیستم و در نتیجه ماکزیمم فشار قابل تحمل آن می باشد.از اینرو همواره نیازمند تجهیزاتی هستیم تا با توجه به شرایط محیطی و استاندارد های مربوط بتوانند فشار سیستم را اعلام کنند و با توجه به آن عمل می کنند

کاربردها

  • اندازه گیری اختلاف فشار در نقاطی که اختلاف فشار بسیار کم است،  برای گازها، شرایط خشک، شرایطي که رعايت پاکيزگي محيط مهم ميباشد، روغن و گریس
  • مانیتور کردن فیلترینگ در سیستم های تهویه و گرمایش
  • مانیتور کردن فیلترینگ در شرایط فشارهای بالا و اتاق های ایزوله
  • مانیتور کردن کنترل اختلاف فشار در دستگاه تهویه