فیوز گازی

فیوز گازی

دریچه وروردی گاز :1 الی 8 اینچ
جنس فیوز گازی :برنجی
مکانیزم عملکرد :مکانیکی
نوع اتصال فیوز گازی :H (سرشلنگی) – T (بوشن) – U (مهروه ماسوله)
SW (اسپویل جوشی) – SF (اسپویل فلنجی)

شیر خودکار قطع جریان گاز اضافی در انشعابات

فیوز گاز قطعه ای است کاملاً مکانیکی که در مسیر شبکه گازرسانی قرار گرفته و از عبور نامتعارف جریان گاز جلوگیری به عمل می آورد  این به آن معناست که به مجرد ایجاد هرگونه مشکل در شبکه گاز شهری و یا لوله کشی گاز ساختمان که باعث خروج بیش از حد تعیین شده گاز شود، جریان گاز را به صورت اتوماتیک قطع می نماید و پس از رفع عیوب شبکه در فشارهای پایین، جریان را به صورت اتوماتیک مجدداً برقرار می سازد.